دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور
گزارش تصویری دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم وزارت ورزش استان کهکیلویه بویر احمد / بخش خواهران

گزارش تصویری دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم وزارت ورزش استان کهکیلویه بویر احمد / بخش خواهران