دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور
گزارش تصویری دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم وزارت ورزش استان قم

گزارش تصویری دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم وزارت ورزش استان قم

گزارش تصویری دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم وزارت ورزش استان قم