دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور
اختتامیه دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ویژه ورزشکاران و جوانان

اختتامیه دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ویژه ورزشکاران و جوانان

 

اختتامیه دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ویژه ورزشکاران و جوانان