دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور
دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ویژه ورزشکاران و جوانان استان کردستان

دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ویژه ورزشکاران و جوانان استان کردستان